OTKAZAN MEMORIJALNI TURNIR KAPETAN VLADAN JOVANOVIĆ

Otkazan je ovogodi{nji Mem­o­ri­jal­ni turnir u mal­om fud­balu ”Kapetan Vladan Jovanovi}”. Iz Orga­ni­za­cionog odb­o­ra navode da na‘alost nisu u mogu}nosti da ispune sve uslove za orga­ni­zo­van­je turni­ra.