ISPUNJENO 90 % AKTUELNOG LPA ZA JAVNO ZDRAVLJE, PRIPREMA SE NOVI

Pirot je primer dobre prakse i u relizaci­ji Lokalnog akci­jonog plana za unapre|enje javnog zdravl­ja, ka‘e ~lan Lokalnog save­ta za zdravl­je Bojan Ran|elovi}. Na sed­ni­ci save­ta sumi­rani su i rezul­tati akutelnog doku­men­ta u ovoj oblasti. Priprema se i novi plan.