DO KRAJA GRAĐEVINSKE SEZONE SANACIJA KLIZIŠTA KA TOPLOM DOLU

Ugov­or o sufi­nasir­an­ju sanaci­je kili‘i{ta na putu od Temske ka Toplom Dolu pot­pisan je ju~e u Beogradu. Izabran je izvo|a~ rado­va. O~ekuje se da deon­i­ca bude ure|ena do kra­ja gra|evinske sezone.