ŽENSKA PIONIRSKA ODBOJKAŠKA REPREZENTACIJA NA PRVENSTVU EVROPE

 

@enska pio­nirs­ka reprezentaci­ja Srbi­je u odbo­j­ci u~estvuje na Prven­stvu Evrope koje se odr‘ava u Ma|arskoj i Slova~koj. Pre­ma re~ima Dra­gana Milo{evi}a, Piro}anca koji je pomo}ni tren­er u reprezentaci­ji, na{a reprezentaci­ja je dobro zapo~ela turnir, pobedom 3:2 u setovi­ma pro­tiv reprezentaci­je Hrvatske. Na{e odbojka{ice su u dru­gom kolu pora‘ene od Ital­i­je sa 3:0 u setovi­ma. U tre}em kolu ve~eras iod 20 sati igra­ju sa reprezentaci­jom Bugarske.