ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA DELU PUTA TEMSKA — TOPLI DO 24 MILIONA DINARA

Klizi{te na delu lokalnog puta Tem­s­ka — Topli do, bi}e sani­ra­no sred­stvi­ma Min­istarst­va za{tite ‘ivotne sre­dine i Gra­da Piro­ta. To je defin­isano ugov­orom o sufi­nan­sir­an­ju real­izaci­je pro­jek­ta o~uvanja i za{tite zemlji{ta kao prirodnog resur­sa u 2021. godi­ni na ter­i­tori­ji Gra­da Piro­ta, koji je danas pot­pisan u Beogradu. Ugov­or su pot­pisali min­istar­ka Ire­na Vujovi} i Milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika Piro­ta. Ukup­na vred­nost pro­jek­ta je oko 24 mil­iona dinara, Min­istarst­vo za{tite ‘ivotne sre­dine u~estvuje sa 7 mil­iona dinara, a Grad Pirot izd­vo­jio je za ove namene oko 17 mil­iona dinara.