VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD 3 OSOBE IZ PIROTA

 

Kod tri osobe iz Piro­ta potvr|en je korona virus, navo­di se u posled­njem izve{taju ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 7 bri­se­va iz okru­ga u ni{ku lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih obolelih od covid‑a. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta obolelih od kovi­da 19 ili sum­n­jivih na ovu infek­ci­ju. Epi­demi­olozi situaci­ju u okrugu ocen­ju­ju povoljnom.

Od posled­i­ca virusa pre­minu­la jed­na oso­ba, reg­istrovano 118 zaraženih u Srbiji

 

 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­la je jed­na oso­ba u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata, a reg­istrovano je jo{ 118 poz­i­tivnih. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u zemlji testi­ra­no je 8.405 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 4 paci­jen­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vana 281 osoba.