U BOLNICI RADOVI PRVE, PRIPREMA SE I DRUGA FAZA

Rekon­struk­ci­ja pirotske bol­nice najo­bimni­ji je pro­jekat koji je Pirot do sada real­i­zo­vao u sarad­nji sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma. Sanaci­ja zgrade radi se po faza­ma. Dok su u toku radovi prve, priprema se real­izaci­ja druge faze rekon­struk­ci­je.