OBUSTAVA SAOBRAĆAJA NA PUTU OD POGANOVA DO SELA VLASI

Zbog rado­va na asfalti­ran­ju dela deon­ice dr‘avnog puta od skre­tan­ja za selo Pogano­vo do tunela ispred sela Vlasi saobra}aj }e biti u prekidu u du‘ini od jednog kilo­me­tra u sre­du od 9 do 16 sati. U obave{tenju Gradske uprave navo­di se da }e samo skre­tan­je za selo Pogano­vo osta­ti pro­hod­no, a da su altern­na­tivni put­ni prav­ci @elju{a — Ban­s­ki dol — Pogano­vo, kao i Pirot — Babu{nica — Zvonce — Pogano­vo.