LOKALNI SAVET ZA ZDRAVLJE: PANDEMIJI NIJE KRAJ, VAKCINIŠITE SE

Vakcinu pro­tiv korona virusa do sada je u okrugu prim­i­lo 33.245 gra|ana. Na imu­nizaci­ju apelu­ju i ~lanovi Lokalnog save­ta za zdravl­je. Oni su na dana{njoj sed­ni­ci anal­izirali akutel­nu epidemiolo{ku situaci­ju i pro­ces imunizacije.

Dr Zec, epi­demi­olog ZZJZ, navo­di da je najvi{e zara‘enih posled­njih dana u okrugu reg­istrovano u Dim­itro­v­gradu. Tamo }e biti poja~an nad­zor inspekci­jskih slu‘bi, a op{tinski krizni {tab }e verovat­no doneti neke dop­unske mere pre­ven­ci­je, ka‘e dr Zec.