GRADSKA TOPLANA ZAVRŠILA NAJVEĆI DEO REMONTA POSTROJENJA

Najve}i deo remon­ta postro­jen­ja pred nared­nu gre­jnu sezonu Grad­s­ka toplana je ve} zavr{ila. Najo­bimni­ji zah­vat koji ih o~ekuje kra­jem avgus­ta i po~etkom sep­tem­bra je remont na jed­nom kotlu u Ener­gani  Sen­jak.