ZZJZ: NEMA POTVRĐENIH COVID POZITIVNIH U OKRUGU

Nema reg­istrovanih kovid poz­i­tivnih oso­ba u okrugu, saop{teno je iz ZZJZ. Prethod­nih dana, posle dve nedel­je bez potvr|enih slu~ajeva, reg­istrovani su zara‘eni u Dim­itro­v­gradu. Na PCR anal­izu danas je posla­to 16 uzo­ra­ka iz okru­ga u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Epidemiolo{ka situaci­ja je povolj­na, ocen­ju­ju epi­demi­olozi. Posled­nje dve nedel­je vakci­naci­ja se odvi­ja usporeno. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u tom peri­o­du vakic­nisane su samo 224 osobe prvom dozom, zato apelu­ju na vakci­naci­ju kako bi se situaci­ja odr‘ala pod kon­trolom. Ima dovoljno Sino­farm i Fajz­er vakci­na, navo­di se u saop{tenju. Obuh­vat vakci­naci­jom u okrugu je 46,9 pos­to, najvi{e u Piro­tu 49,3 pos­to. Do sada je u okrugu ukup­no vakcin­isano 33.190 gra|ana, a obe doze prim­i­lo je 32.248 osoba. 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minule 3 osobe, reg­istrovano 110 poz­i­tivnih u Srbiji 

Od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som pre­minule su jo{ 3 osobe u Srbi­ji, a reg­istrovano je 110 poz­i­tivnih u Srbi­ji, objavl­jeno je na saj­tu covid19.rs. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 8.405 gra|ana. Ne res­pi­ra­tori­ma je 8 paci­je­na­ta od 286 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.