U BOLNICI NEMA KOVID POZITIVNIH PACIJENATA

Goto­vo je izves­tan nared­ni talas virusa korona u Srbi­ji. O tome ovih dana gov­ore epi­demi­olozi. Op{ta bol­ni­ca Pirot je od kra­ja pro{le godine u kovid sis­te­mu. Iako posled­njih dana nema obolelih od kovi­da na bolni~kom le~enju, u ovoj ustanovi su u pripravnos­ti i za nared­ni talas korone.