TKAČKA KOLONIJA NAREDNE NEDELJE NA STAROJ PLANINI

Pirot­s­ki }ilim je jedan od najpoz­nati­jih bren­do­va gra­da. Ve} neko­liko god­i­na na Staroj plani­ni orga­nizu­je se koloni­ja posve}ena ovom bren­du. Ovogodi{nja, {esta po redu, bi}e naredne nedel­je.