PRIJEM ZA PREDUZETNIKE NAGRAĐENE NA NOVOSADSKOM SAJMU

U prop­stori­ja­ma Okru‘ne ugov­orne privredne komore Pirot danas je orga­ni­zo­van pri­jem za pirotske pre­duzetnike koji su ost­var­ili sja­jne rezul­tate na 88. Novosad­skom poljoprivred­nom saj­mu.