NAGRADE ZA NAJBOLJE STUDENTE I ĐAKE IZ BELE PALANKE

U por­ti belopalana~ke crkve vaz­ne­sen­ja Gospod­njeg sve~ano su dodel­jene stipendi­je najboljim u~enicima i stu­den­ti­ma na osnovu prethodnog konkur­sa. IOdobreno je 98 pri­ja­va. Nagra|eni su i u~enici koji su osvo­jili jed­no od prva tri mes­ta na republi~kim takmi~enjima.