ZAVRŠETAK PROJEKTA MUZEJA PRIČA O ĆILIMU

I pored pote{ko}a zbog pan­demi­je korona virusa, Muzej Poni{avlja uspe{no privo­di kra­ju real­izaci­ju pro­jek­ta prekograni~ne sarad­nje. ”Pri~a o }ilimu” radi se u part­ner­stvu sa Istori­jskim muze­jom iz ^iprova­ca u Bugarskoj.