VAŽNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI U DIMITROVGRADU

Gra|evinska sezona u toku je i na ter­i­tori­ji Dimtirovgra­da. Radi se u Lukavi­ci, ali i u kan­jonu Jerme.