URUČENA PRIZNANJA DOBITNICIMA MEDALJA I PLAKETA NA NOVOSADSKOM SAJMU

Na 88. Novosad­skom poljoprivred­nom saj­mu proizvo­di iz Piro­ta ocen­jeni su visoko i nagra|eni su medal­ja­ma i povel­ja­ma za kvalitet. Priz­nan­ja su dobit­nici­ma uru~ena na sve~anosti orga­ni­zo­vanoj u Novom Sadu. Me|unarodni poljoprivred­ni sajam u ovom gradu tre­ba­lo bi da bude odr‘an od 18. do 24. sep­trem­bra, uko­liko to dozv­ole epidemiolo{ke prilike.