TESTIRANJE NA ANTITELA NA COVID-19 I U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE

Testi­ran­ja za odre|ivanje antitela u krvi posle prele‘ane bolesti iza­z­vane infek­ci­jom covid-19, odnos­no posle vakci­naci­je, obavlja}e se od naredne nedel­je i u Zavo­du za javno zdravl­je. Rezul­tati tes­ta se unose u Nacional­nu COVID aplikaci­ju i valid­ni su za puto­van­je u inos­transt­vo, ka‘u u ovoj ustanovi.