AKCIJE NA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI PEŠAKA I BICIKLISTA

Savet za bezbed­nost saobra}aja Gra­da Piro­ta real­i­zo­vao je danas akci­je u cen­tru gra­da s cil­jem unapre|enja bezbed­nos­ti pe{aka i bicik­lista. Pri­pad­ni­ci saobra}ajne poli­ci­ja kon­trolisali su po{tovanje saobra}ajnih prav­i­la, a u~enici Tehni~ke {kole delili su pro­laznici­ma pro­mo­tivni mater­i­jal.