TRIBINA SNS‑A U PIROTU S CILJEM SAGLEDAVANJA REZULTATA I DEFINISANJA AKTIVNOSTI

Predsed­nik Izvr{nog odb­o­ra SNS‑a Darko Gli{i} i pot­predsed­nik Glavnog odb­o­ra SNS‑a Alek­san­dar [api} posetili su danas Pirot. U sali Doma kul­ture odr‘ana je trib­i­na na kojoj su pris­ustvo­vali ~lanovi stranke i pred­stavni­ci lokalnih samoupra­va okru­ga.