REGISTROVANO JOŠ 5 POZITIVNIH NA COVID U DIMITROVGRADU

Korona virus potvr|en je kod jo{ 5 oso­ba iz Dim­itro­vgra­da, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR testi­ran­je danas je posla­to 7 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko. U pirot­skom Zavo­du ura|eno je 27 anti­genih testo­va i svi su neg­a­tivni, navo­di se u saop{tenju i doda­je da ova testi­ran­ja naj~e{}e obavl­ja­ju oni koji putu­ju u inos­transt­vo. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta obolelih od kovi­da ili sum­n­jivih na korona virus. Epidemiolo{ka situaci­ja pro­cen­ju­je se povoljnom. Med­i­cin­s­ki stru~njaci isti~u da je ovak­va mir­na situaci­ja pogod­na za vakci­naci­ju i da je potreb­no da se {to vi{e gra|ana vakcini{e, kako bi se spre~io jo{ jedan epi­demi­js­ki talas. Pirot­s­ki Zavod ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na, pi{e u saop{tenju. Do sada je na podru~ju okru­ga vakcin­isano 33.137 oso­ba, obe doze prim­i­lo je 32.170 gra|ana.

U Srbi­ji virus potvrđen kod još 103 osobe, dve pre­minule od posled­i­ca infek­ci­je

 

Korona virus je u Srbi­ji potvr|en kod jo{ 103 osobe, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su dve osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma posled­njim podaci­ma testi­ra­no je 8.520 uzo­ra­ka, na res­pi­ra­tori­ma je 10 paci­je­na­ta od 280 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.