POČINJE ŽETVA RATARSKIH KULTURA U PIROTSKOM KRAJU

Po~inje ‘etva ratarskih kul­tura u pirot­skom kraju.Vremenski uslovi pogo­du­ju poljoprivred­nici­ma za obavl­jan­je ovog posla.