OBUKOM DO ZNANJA, ZNANJEM DO POSLA

Tokom posled­nje ~etiri godine u sklopu pro­jek­ta ”Znan­jem do posla” za mlade su orga­ni­zo­vane obuke na rad­nom mes­tu za razli~ita zan­i­man­ja. Obuke se nas­tavl­ja­ju, ne samo u Piro­tu, ve} i na ter­i­tori­ji Ni{a.