MEMORIJALNI TURNIR KAPETAN VLADAN JOVANOVIĆ

MZ Pr~evac i FK Spar­tak i ove godine orga­nizu­ju tradi­cional­ni mem­o­ri­jal­ni turnir u mal­om fud­balu Kapetan Vladan Jovanovi}. Utak­mice }e se igrati na pi~ terenu u naselju Pr~evac. Nagrad­ni fond je 100.000 dinara. Predvi|eno je takmi~enje u tri kat­e­gori­je : seniori, juniori do 16 god­i­na i mla|i juniori do 12 god­i­na. Turnir po~inje 9. jula. Pokrovitelji su Grad Pirot, Sport­s­ki cen­tar i JP