INSPEKTORI GRADSKE UPRAVE INTEZIVNO KONTROLIŠU RAD UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Inspek­tori Odel­jen­ja za urban­izam i stam­beno komu­nalne delat­nos­ti Gradske uprave ovih dana intezivno kontroli{u rad ugos­titeljskih objeka­ta i let­njih ba{ti. Javni pre­voz od 1. apri­la ima novi re‘im rada i za sada sve proti~e bez ve}ih prob­le­ma.