UREĐENJE TVRĐAVE NASTAVLJA SE IDUĆE NEDELJE

Posle tri neuspe{ne javne nabavke, na posled­njem pozivu izabran je izvo|a~ rado­va za nas­tavak ure|enja tvr|ave Mom~ilov grad. O~ekuje se da radovi predvi|eni prvom fazom budu zavr{eni za dva mese­ca, a da se kom­plet­no ure|enje zavr{i za tri godine.