U OKRUGU KOVID19 POTVRĐEN KOD JEDNE OSOBE

 

Virus korona potvr|en je danas u okrugu kod jedne osobe iz Dim­itro­vgra­da. Na PCR anal­izu posla­ta su 3 uzor­ka iz okru­ga. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta sum­n­jivih ili obolelih od kovid infek­ci­je. U pirot­skoj kovid ambu­lan­ti ju~e je bilo 59 pre­gle­da od kojih 20 prvih i 39 kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je povolj­na. Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot apelu­ju na imu­nizaci­ju kako bi situaci­ja osta­la pod kon­trolom. Navode da ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakcina. 

PIROTSKI OKRUG TRE]I U SRBIJI PO OBUHVATU VAKCINACIJOM

U Srbi­ji 110 novozara‘enih koronom, 2 osobe preminule

U Srbi­ji je jo{ 110 gra|ana poz­i­tivno na virus korona. Od posled­i­ca infek­ci­je su pre­minule 2 osobe. Na bolni~kom le~enju su 283 paci­jen­ta, od kojih je 12 na res­pi­ra­tori­ma.