TABLET RAČUNARI ZA 22 UČENIKA ROMSKE NACIONALNOSTI OŠ 8. SEPTEMBAR

U sklopu pro­jek­ta Pru‘anje podr{ke deci romske nacional­nos­ti u prevazila‘enju pan­demi­je Kovid19 22 u~enika O[ 8. sep­tem­bar koji su romske nacional­nos­ti dobili su tablet ra~unare i besplat­ni inter­net u nared­nih god­inu dana. Pro­jekat finan­sira Fond za otvoreno dru{tvo. [kola ”8. sep­tem­bar” dobi­la je za ovaj pro­jekat 4.000 evra.