IZLOŽBA POSVEĆENA ŽENAMA KADA JE SVET STAO-ONE NISU

Izlo‘ba posve}ena ‘ena­ma, koje su u vreme vanrednog stan­ja redovno obavl­jale svo­je radne zadatke i poma­gale ugro‘enima, otvore­na je sino} u pirot­skoj Galer­i­ji. Izlo‘bu Kada je svet stao, one nisu orga­nizu­ju Agen­ci­ja Ujed­in­jenih naci­ja za ravno­pravnost i osna‘ivanje ‘ena, Del­e­gaci­ja EU u Srbi­ji, Koor­di­na­ciono telo za rod­nu ravno­pravnost i Fran­cus­ka ambasada.