REGISTROVANA JEDNA POZITIVNA OSOBA NA KORONA VIRUS

Korona virus potvr|en je kod jedne osobe iz Dim­itro­vgra­da, saop{teno je iz ZZJZ. U prethod­ne dve nedel­je, sve do min­u­log viken­da, nije bilo reg­istrovanih poz­i­tivnih slu~ajeva. Na PCR testi­ran­je danas je posla­to 6 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U pirot­skom Zavo­du ura|eno je 40 anti­gen­skih testo­va i svi su neg­a­tivni, navo­di se u saop{tenju. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta sum­n­jivih na korona virus. Epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je se kao povolj­na. Epi­demi­olozi isti~u da ovak­va situaci­ja naj­pogod­ni­ja za vakci­naci­ju i da je potreb­no da se obuh­vat vakci­naci­jom pove}a, kako bi se spre~io jo{ jedan epi­demi­js­ki talas. Pirot­s­ki Zavod ima dovoljno koli~ina Fajz­er i Sino­farm vakci­na, doda­je se u saop{tenju. Do sada je na podru~ju okru­ga vakcin­isano 33.113 gra|ana, obe doze prim­i­le su 32.053 osobe.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la jed­na oso­ba u Srb­jii, reg­istrovano 110 poz­i­tivnih

Od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som pre­minu­la je jed­na oso­ba u Srbi­ji, a reg­istrovano je 110 poz­i­tivnih, objavl­jeno je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­rana je 7.881 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 11 paci­je­na­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vana 281 oso­ba.