RAD INSPEKCIJA U OKRUGU U DRUGOM KVARTALU OVE GODINE

U Pirot­skom upravnom okrugu danas je odr‘ana kon­fer­en­ci­ja za nov­inare na kojoj su pred­stavl­jeni rezul­tati rada inspekci­jskih slu‘bi u dru­gom kvar­talu ove godine.