KONKURS ZA MAJSTORE U MINIJATURI

 

Nacional­na aso­ci­jaci­ja proizvo|đ~ača rukotvo­rina Etno mrež‘a, uz podršku Turistič~ke orga­ni­zaci­je Vojvo­dine i druš{tveno odgov­ornih kom­pani­ja, orga­nizu­je 8. region­al­nu ‘žiri­ranu izlo‘žbu „100 ž‘ena – 100 mini­jatu­ra“ i pozi­va dame iz cele Srbi­je da se pri­jave i prikaž‘u svo­je umeć}e u tradi­cional­nim tehnika­ma. Poziv za autore mini­jatu­ra u tehnika­ma pop­ut zla­toveza, izrade č~ipke i tkan­ja otvoren je do 20. jula. Na poziv se mogu jav­i­ti i ama­teri, stu­den­ti umet­nos­ti i umet­ni­ci. Tema izlož‘be je „Tradi­ci­ja i ino­vaci­ja“ i podrazume­va izmenu u odno­su na dosadaš{nje vi|đenje izrade mini­jatu­ra izla­ganih na prethod­nim izložba­ma. Ovaj pro­jekat podr‘ava i NALED.