KERBER SVIRAO ZA OBNOVU ŠKOLE U VISOČKOJ RŽANI

Gru­pa Ker­ber odr‘ala je human­i­tarni kon­cert u dvori{tu {kole u Viso~koj R‘ani. Kon­cert je orga­ni­zo­van kako bi se prikupi­la sred­st­va za rekon­struk­ci­ju zgrade {kole u ovom selu. To je prvi pro­jekat fon­daci­je RE Far­ma za povratak mladih na Staru plan­inu. U pub­li­ci je bilo oko 3000 lju­di.