JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE ZA REALIZOVANJE OBUKA NA RADNOM MESTU

ZIP cen­tar je u sarad­nji sa gradom Piro­tom raspisao Javni poziv poslo­davci­ma za real­izaci­ju mere obuke na rad­nom mes­tu u ovoj godi­ni za deifc­i­tar­na zan­i­man­ja na tr‘i{tu rada. Poziv je otvoren do 31. jula.