DAN OPŠTINE BELA PALANKA

Bela Palan­ka je danas obele‘ila Dan op{tine. Na sve~anoj akademi­ji uru~ena su jav­na priz­nan­ja pojed­inci­ma, gradovi­ma, op{tinama i orga­ni­zaci­ja­ma. Predsed­nik ove op{tine Goran Miljkovi} rekao je tom pri­likom da je ponosan {to je na ~elu Bele Palanke.