UREĐENA DEONICA PUTA SLAVINJA-IZATOVCI

Bol­ja povezanost planin­skih sela, ali i Piro­ta i Dim­itro­vgra­da omogu}ena je ure|enjem deon­ice puta Slav­in­ja-Iza­tov­ci. Zavr{ne radove obi{li su gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i predsed­nik op{tine Dim­itro­v­grad Vlad­i­ca Dim­itrov. Vasi} je sa sarad­nici­ma potom obi{ao i Far­mu Eva.