PERFORMANS ”UTAPANJE GRAĐANINA POKORNOG”

Per­for­man­som pod nazivom ”Uta­pan­je gra|anina poko­rnog” gra|ani Piro­ta i aktivisti Pokre­ta ”Odbran­i­mo reke Stare pla­nine” ‘eleli su da uka‘u na prob­lem re‘ima rada HE Pirot. Gru­pa od dese­tak gra|ana je je dr‘e}i se za konopac koji spa­ja obale reke ‘elela da uka‘e da na ovaj na~in ~uva­ju reku koja pri­pa­da gra|anima i da predo~i ozbiljnost prob­le­ma pre­ras­tan­ja Ni{ave u kolek­tor hladne vode HE Pirot.