KERBER SUTRA SVIRA ZA OBNOVU ŠKOLE U VISOČKOJ RŽANI

Da se {kol­sko zvono od sep­tem­bra pono­vo ~uje u Viso~koj R‘ani — to je zajedni~ka ini­ci­ja­ti­va Fon­daci­je Refar­ma koju je podr‚‘ao i Grad Pirot. Sred­st­va se priku­pl­ja­ju kroz bro­jne orga­ni­zo­vane aktivnos­ti. Ovoj ini­ci­ja­tivi priklju~io se i ~uveni bend Ker­ber koji }e svi­rati sutra u Viso~koj R‘ani. Ulazni­ca na kon­cert je dobro­voljni prilog.