GALERIJA DOBIJA NOVI, SEDMI LEGAT

Galer­i­ja ^edomir Krsti} dobi­ja novi legat. Po otvaran­ju izlo‘be sli­ka Alek­san­dra Ceni}a, ro|enog Piro}anca, akadem­skog slikara izuzetno priz­natog u umetni~kim kru­gov­i­ma, dobi­ja od nje­gove porodice10 Ceni}evih sli­ka.