ZZJZ: I DANAS BEZ LABORATORIJSKI POTVRĐENIH NA COVID- 19 U OKRUGU

Punih 12 dana u Pirot­skom okrugu nema lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona. Posled­nji poz­i­ti­van slu~aj zabele‘en je 19.juna. Zavod je danas na anal­izu poslao 10 uzo­ra­ka bri­se­va za PCR testi­ran­je. U Zavo­du je ura|eno 13 anti­genih testo­va i svi su neg­a­tivni. U Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vane dve osobe sa sum­n­jom na kovid. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot posled­njeg dana juna obavl­jeno je 49 pre­gle­da ‚od kojih 13 prvih i 36 kon­trol­nih. Od po~etka vakci­naci­je do 30.juna u okrugu je vakcin­isano 33.039 gra|ana, od kojih je 31.925 prim­i­lo obe doze vakcine. Epidemiolo{ka situaci­ja je povoljna,ka‘u u Zavo­du i napom­in­ju da je u julu i avgus­tu potreb­no da obuh­vat vakci­naci­je dostigne 70%, kako bi se izbe­gao jo{ jedan talas u okto­bru i novembru. 

U Srbi­ji potvrŽe­na delta var­i­jan­ta virusa korona

Kako prenosi RTS, Min­istarst­vo zdravl­ja saop{tilo je da je u Srbi­ji otkrive­na delta var­i­jan­ta virusa korona kod dva na{a dr‘avljanina koji su se nedavno vratili iz inos­transt­va. Re~ je o mla|im osobama,koje su sta­bilnog op{teg stan­ja i nisu vakcin­isane od korona virusa. Min­istarst­vo je sap{tilo da je sekven­ci­ran­je ura|eno u Specijalisti~kom vet­eri­narskom insti­tu­tu u Kraljevu,prenosi RTS. Dana{nji dan u Srbi­ji proti~e bez pre­minulih od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Pre­ma posled­njim podaci­ma min­istarst­va zdravl­ja kod jo{ 81 osobe potvr|eno je pris­ust­vo virusa od 8.025 testi­ranih. Na bolni~kom le~enju je 291 paci­jent. Na res­pi­ra­tori­ma je 13 oso­ba.