VASIĆ UPUTIO OTVORENO PISMO NADLEŽNIMA POVODOM REŽIMA RADA HE PIROT

Gradona~elnik Piro­ta, mr Vladan Vasi}, uputio je jo{ jedan dopis, koji se odnosi na re‘im rada HE Pirot. Otvoreno pis­mo upu}eno je nadle‘nim insti­tu­ci­ja­ma. U pis­mu navo­di aktivnos­ti koje su posled­njih deceni­ja real­i­zo­vane na ure|enju Keja i isti~e da se ovim {etali{tem ponose svi Piro}anci. Vasi} pi{e i da veli­ki broj gra|ana ovu reku tokom leta koristi za kupan­je. Zbog toga se, navo­di, i obra}a nadle‘nima. Neretko se, pi{e Vasi}, de{ava da se ogrom­na koli~ina jez­erske vode iz HE Pirot direk­t­no ispu{ta u Ni{avu uprkos kom­pen­za­cionom jezeru koje slu‘i da se voda polako ispu{ta u reku ne uti~u}i na pove}anje vodosta­ja reke. Direk­t­no ispu{tanje velike koli~ine hladne vode, pi{e, Ni{avu ~ini nebezbed­nom i pove}ava nivo vode i do dva metra. Podse}a i na dve skora{nje tragedi­je koje su se desile posled­njih mese­ci. Apelu­je na najod­gov­orni­je u ener­get­skom sek­toru Srbi­je da pri­lagode re‘im rada HE Pirot, naro~ito u let­njim mesec­i­ma, bez direk­tnog ispu{tanja vode u reku, ve} najpre u kom­pen­za­ciono jeze­ro, {to mu je, pi{e Vasi}, i osnov­na name­na. Pis­mo, u kome se nada da }e zajedni~ki re{iti vi{edecenijsku prak­su i time omogu}iti ljudi­ma da u‘ivaju bezbed­no u reci, poz­i­tivno uti­cati na biljni i ‘ivot­in­js­ki svet, bez ugro‘avanja proizvod­nje stru­je, gradona~elnik Piro­ta uputio je min­istar­ki rudarst­va i ener­getike Zorani Miha­jlovi}, v.d. direk­toru EPS‑a Milo­radu Gr~i}u i Dra­ganu Maksimovi}u direk­toru proizvod­nje elektri~ne energi­je HE \erdap.