PIROTSKO KULTURNO LETO POSLE JEDNOGODIŠNJE PAUZE

Posle jednogodi{nje pauze, zbog epi­demi­je virusa korona, ustanove kul­ture iz Piro­ta pono­vo orga­nizu­ju Pirot­sko kul­turno leto. Direk­tor Doma kul­ture Mi{ko ]iri} isti~e da su, imaju}i u vidu okol­nos­ti, za ovo leto pripremili bogat i raznovrstan program.