ODGOVOR JP EPS NA OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKA PIROTA

Posle otvorenog pis­ma gradona~elnika Piro­ta Vladana Vasi}a upu}enog nadle‘nima o re‘imu rada HE Pirot, oglasio se i Sek­tor za odnose sa javno{}u JP Elek­tro­privre­da Srbi­je saop{tenjem za medi­je u kome se ka‘e: ”Hidroelek­trana “Pirot“ je aku­mu­la­ciona elek­trana deriva­cionog tipa. „Elek­tro­privre­da Srbi­je“ je izgradi­la i hidroelek­tranu i branu sa aku­mu­la­cionim jeze­rom „Zavoj“ radi proizvod­nje električ~ne energi­je. Dodat­no je izgra|đen kom­pen­za­cioni bazen 2 u funkci­ji kupali{šta, kako bi gra|đani Piro­ta imali adek­vat­no kupališ{te. Zaklju~čno sa 2018. godi­nom HE „Pirot“ zaklju~čivala je sa Gradom Piro­tom, Ugov­or o orga­ni­zo­van­ju kupan­ja građ|ana na izgra|đenom kupališ{tu. Od 2019. godine pa do danas Grad­s­ka upra­va Gra­da Piro­ta nije poslala zahteve za zaklju~čenje ugov­o­ra o orga­ni­zo­van­ju kupan­ja na izgrađ|enom kupališ{tu. Zaključ~enim ugov­orima do 2018. godine Grad­s­ka upra­va Gra­da Piro­ta preuz­i­mala je obavezu kom­pletnog orga­ni­zo­van­ja rada kupališ{ta, a HE „Pirot“ je obezbe|đivala vodu za kupališ{te” navo­di se u saop{tenju EPS‑a. Dal­je se navo­di da od 2019. godine grad Pirot ne izvrš{ava obaveze odr‘žavanja kupališ{ta koje je sada u loš{em stan­ju i samo zbog toga kupali{šte namen­jeno gra|anima Piro­ta ne radi. O sve­mu ovome obaveŠ{štena je Grad­s­ka upra­va Pirota.Tako|đe, napom­in­je­mo da HE „Pirot“ ispun­ja­va sve obaveze po pitan­ju bezbed­nos­ti gra|đana i ekologi­je. Nije ta~čno da HE „Pirot“ ispu{šta vodu mimo zakona. Inspekci­ja Min­istarst­va poljoprivrede, š{umarstva i vodoprivrede nadzi­rala je kra­jem apri­la rad HE „Pirot“ i utvrđ|eno je da HE „Pirot“ radi u skladu sa zakonom. Inspekci­js­ki nad­zor je utvr­dio i da HE „Pirot“ pose­du­je važ‘e}ću vod­nu dozvolu kojom su utvr|đeni na~čin, uslovi i obim korišć{}enja voda iz aku­mu­lacije, rež‘im rada brane i aku­mu­lacije „Zavoj“ sa prate}ćim objek­ti­ma i nač~in ispuš­tan­ja vode u reku Niš{avu.HE „Pirot“ svoj rad prilago|đava vodosta­ji­ma na reci Niš{avi i pau{šalna je izja­va da je vodostaj Niš{ave sada visok. Ukazu­je­mo da HE „Pirot“ orga­nizu­je rad u skladu sa vod­nom dozvolom i svim propisi­ma, a poseb­no nije ta~čno da je HE „Pirot“ svo­jim radom uti­cala ne nedavne nemile doga|đaje na Niš{avi,navodi se u saop{tenju Sek­to­ra za odnose sa javno{}u JP Elek­tro­privre­da Srbije.