NASTAVLJA SE UREĐENJE KANALA I VODOTOKOVA

[ta sve mo‘e vode­na buji­ca, videli smo, na‘alost, i u jan­u­aru. Da bi bilo {to man­je posled­i­ca popla­va tre­ba redovno odr‘avati i ~isti­ti kanale i vodotokove. Na tome se i ove godine radi u Pirotu.