KROZ UČENIČKE ZADRUGE RAZVOJ KREATIVNOSTI I PREDUZETNIČKOG DUHA

Min­istarst­vo prosvete, nauke i tehnolo{kog razvo­ja ove godine dodelilo je oko 6 mil­iona dinara za pro­jek­te u~eni~kih zadru­ga osnovnih {kola. Jed­i­na {kola iz okru­ga koja je ove godine dobi­la sred­st­va min­istarts­va je Osnov­na {kola sa Domom u~enika ”Dobrin­ka Bog­danovi}” iz Strel­ca nado­mak Babu{nice.