STANJE STRNIH ŽITA ZADOVOLJAVAJUĆE

Stan­je strnih ‘ita u okrugu je zadovoljavaju}e ka‘u save­to­davci PSS‑a. Mno­go toga zav­isi od vre­men­skih pri­li­ka koje mogu uti­cati na kvalitet i pri­nos zase­janih kul­tura.