EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA POVOLJNA, PRIORITET VAKCINACIJA

Pirot­s­ki okrug nalazi se na tre}em mes­tu u Srbi­ji po obuh­vatu vakci­naci­jom posle Beogra­da i Ni{avskog okru­ga. Epidemiolo{ka situaci­ja je povolj­na, ka‘u u Zavo­du. Na PCR anal­izu iz okru­ga je posla­to 8 uzo­ra­ka. Ura|eno je 47 anti­genih testo­va i svi su neg­a­tivni. U Op{toj bol­ni­ci Pirot se od virusa korona le~i jedan bolesnik. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jen 61 pre­gled, od kojih 25 prvih i 36 kon­trol­nih.