DANI BANICE OD 13. DO 15. AVGUSTA

Posle anal­ize epidemiolo{ke situaci­je, odlu‘eno je da se ove godine u Beloj Palan­ci odr‘i tradi­cional­na man­i­festaci­ja Dani banice.