VASIĆ:POČELA REALIZACIJA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA U PIROTU

Planom kap­i­tal­nih inves­ti­ci­ja Gra­da Piro­ta za ~etvorogodi{nji peri­od, predvi|ena je real­izaci­ja bro­jnih pro­jeka­ta. U real­izaci­ju 10 pro­jeka­ta bi}e ulo‘eno oko 30 mil­iona evra.